Danish beach

Privacyverklaring

Geldig vanaf 25-05-2018
Deze Privacyverklaring geeft u als klant van Scan (zowel zakelijke klanten als consumenten) en als gebruiker van scan-stoves.nl inzicht in welke persoonsgegevens wij verzamelen, waarom we persoonsgegevens verzamelen, hoe we persoonsgegevens gebruiken en welke rechten op het gebied van gegevensbescherming u hebt als gebruiker van scan-stoves.nl. Deze Privacyverklaring is van toepassing op uw gebruik van scan-stoves.nl.

De verwerkingsverantwoordelijke Jøtul AS, een Noorse rechtspersoon met ondernemingsnummer 989 519 247, hierna te noemen “Jøtul” of “we”, is eigenaar van scan-stoves.nl en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens zoals hieronder beschreven.

1. Gegevens die we verzamelen, rechtsgrond

Jøtul AS verzamelt persoonlijke gegevens voor leads, garantie en voor probleemoplossing of ondersteuning op onze websites. We verzamelen ook persoonlijke informatie over contacten met onze zakelijke klanten, geavanceerde services en leveranciers. Persoonlijke gegevens worden gedefinieerd als alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Elke verwerking van Persoonsgegevens door Jøtul AS vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensprivacy.

1.1 Persoonsgegevens voor leads

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens voor leads wanneer u een offerte aanvraagt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoon
 • Uw vragen/opmerkingen

U kunt ons ook laten weten wanneer u een product wilt laten installeren, en foto's uploaden die u wilt delen met de dealer.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6.1.a) van de AVG.

1.2 Persoonsgegevens voor garantiedoeleinden

We verzamelen en verwerken de volgende persoonsgegevens wanneer u een product registreert voor garantiedoeleinden:

 • Naam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw leeftijd
 • Informatie over uw product

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6.1.b) van de AVG.

1.3 Persoonsgegevens verzameld voor probleemoplossing of ondersteuning

We verzamelen gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u contact met ons opneemt via webmaster@jotul.no.
De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6.1.a) van de AVG.

1.4 Cookies

Zie onze afzonderlijke Cookieverklaring.

De rechtsgrond voor de verwerking van deze persoonsgegevens is artikel 6.1.f) van de AVG.

1.5 Persoonsgegevens verzameld op social media-platforms

Met betrekking tot onze pagina's op sociale media en vergelijkbare communicatiekanalen kunnen we geanonimiseerde statistische gegevens over gebruikersgedrag verzamelen. De privacyverklaringen van de betreffende platforms zijn van toepassing op het gebruik van deze platforms.

1.6 Persoonlijke informatie verzameld van onze zakelijke klanten, dealers en importeurs

We verzamelen de volgende persoonlijke informatie over houders, contacten en mogelijk andere werknemers van onze zakelijke klanten, dealers en leveranciers:

 • Naam
 • Het bedrijf in kwestie is de eigenaar of werknemer van
 • E-mail
 • Telefoon
 • Alle andere informatie met betrekking tot de relatie met de klant, dealer of importeur

De wettelijke basis voor het verwerken van bovenstaande informatie is AVG Artikel 6, eerste lid, letter f.

2. Hoe we de verzamelde persoonsgegevens gebruiken

2.1 Persoonsgegevens verzameld voor leads

Persoonsgegevens verzameld voor leads worden op de volgende manieren gebruikt:

Om contact met u op te nemen over een offerte of om een afspraak te maken voor een offerte.

Persoonsgegevens verzameld voor leads worden gedurende maximaal 12 maanden bewaard.

2.2 Persoonsgegevens verzameld voor garantiedoeleinden

Persoonsgegevens verzameld voor garantiedoeleinden worden op de volgende manieren gebruikt:

Het doel van de registratie is om u als klant verlengde garantie te bieden. Voor ons is het doel om onze producten en diensten te verbeteren. Daarom vragen we ook om deel te nemen aan ons klantenonderzoek. De informatie die we over u als klant verzamelen is uitsluitend gebaseerd op de door u ingevulde gegevens.

Persoonsgegevens verzameld voor garantiedoeleinden worden gedurende maximaal 28 jaar bewaard.

2.3 Persoonsgegevens verzameld voor probleemoplossing of ondersteuning

We kunnen uw persoonsgegevens en gebruikerslogs verwerken wanneer u onze hulp inroept om een probleem op te lossen of voor ondersteuning bij uw gebruik van scan-stoves.nl. Dergelijke persoonsgegevens en gebruikerslogs worden niet gebruikt voor enig ander doeleinde dan het bieden van de gevraagde ondersteuning.

Persoonsgegevens verzameld voor probleemoplossing of ondersteuning worden bewaard totdat het probleem is verholpen, gedurende maximaal 2 maanden.

2.4 Persoonsgegevens verzameld door cookies

Zie onze afzonderlijke Cookieverklaring.

2.5 Persoonsgegevens verzameld op social media-platforms

Met betrekking tot onze pagina's op sociale media en vergelijkbare communicatiekanalen kunnen we geanonimiseerde statistische gegevens over gebruikersgedrag verzamelen. De privacyverklaringen van de betreffende platforms zijn van toepassing op het gebruik van deze platforms.

2.6 Persoonlijke informatie verzameld van onze zakelijke klanten, dealers en importeurs

We verwerken persoonlijke informatie over de houders, contacten en medewerkers van onze zakelijke klanten, dealers en importeurs om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, waaronder het verkopen van producten, het verzorgen van garantie op onze producten, het behandelen van klachten, het opvolgen van klantrelaties en andere zakelijke activiteiten transacties.

3. Gegevensverwerkers

We kunnen bij cloudoplossingen en technische ondersteuning gebruikmaken van de diensten van externe gegevensverwerkers voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Jøtul AS blijft verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en zal alleen gegevensverwerkers gebruiken die voldoen aan onze eisen voor veilige verwerking van persoonsgegevens en die contractuele waarborgen bieden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Jøtul AS gebruikt Amazon-oplossingen voor leads en garanties.

Jøtul AS gebruikt SQLI-technische ondersteuning in Frankrijk voor leads en garanties.

4. Met wie we uw gegevens delen

Door ons verzamelde persoonsgegevens worden gedeeld met Scan-dealers voor leads.

5. Informatiebeveiliging

Wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt op scan-stoves.nl, worden deze gegevens opgeslagen in onze serveromgevingen beheerd door Amazon.

SQLI is een overeenkomst voor gegevensverwerking aangegaan met Jøtul AS waarin bepalingen zijn opgenomen inzake gegevensbeveiliging, werkwijze, toegangsniveaus, back-ups, bewaartermijnen en verwijdering van persoonsgegevens.

6. Uw rechten

Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, mag u verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens en informatie over hoe we uw persoonsgegevens verwerken. U mag ook verzoeken om rectificatie of wissing van persoonsgegevens of beperking van de verwerking, en u hebt het recht uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen (recht op overdraagbaarheid van gegevens).

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op uw toestemming, dan hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet.

Verzoeken uit hoofde van de bovengenoemde rechten kunt u richten aan webmaster@jotul.no.

U kunt een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien u van mening bent dat Jøtul AS inbreuk heeft gemaakt op uw rechten als betrokkene.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Jøtul AS behoudt zich het recht voor, met voorafgaande kennisgeving, deze Privacyverklaring te wijzigen. Uw voortgezet gebruik van de website na kennisgeving houdt uw akkoord in met de betreffende wijzigingen.